Procert Accreditatie (KRP)

Kwaliteitsregister voor Pedicures

ProCert is het kwaliteitsinstituut voor pedicures en beheert het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat pedicures hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het KRP is een registratiesysteem voor pedicures om de kwaliteit en professionaliteit zichtbaar te maken. In het register staan de pedicures vermeld die gediplomeerd zijn, eventueel een specialisatie hebben en aantoonbaar aan bij- en nascholing voldoen.

Procert accreditatie

2023 is al weer het laatste jaar van de huidige accreditatieperiode. We merken dat nog veel pedicures punten moeten halen door scholing te volgen. 24 punten in drie jaar. We merken ook dat de in 2023 geplande cursussen al weer behoorlijk vol lopen met inschrijvingen. Moet je dus nog een aantal punten behalen, wacht dan niet te lang met reserveren van je plek. Zoals je weet biedt Pediroda heel veel cursussen aan in heel veel verschillende domeinen dus voor elk wat wils mits je op tijd bent. Als je dit lastig vindt, bel dan gerust met Pediroda voor een maatwerk advies. Wij helpen je graag bij het plannen van de juiste webinars, workshops, of studiedagen, zodat je ook deze accreditatieperiode weer verzekerd bent van voldoende punten.

Op het schema "Overzicht benodigde domeinen en punten" staan alle verplichte KRP punten beschreven voor Medisch Pedicures, alsmede voor Pedicure DV, Pedicure RV en Pedicure DV/RV. 


Domeinen

Binnen de missie en visie van ProCert staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal.

ProCert heeft het kwaliteitsregister zodanig ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep pedicure en de beroepsuitoefening transparant en inzichtelijk zijn. Eén van de voorwaarden hierbij is dat het kwaliteitsregister aansluit bij de gangbare kwaliteitsnormen in de branche. Binnen het kwaliteitsregister wordt per 1 januari 2021 onderscheid gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen waarop geregistreerde pedicures zich aantoonbaar moeten ontwikkelen, te weten:

  • voetzorg

Activiteiten die een bijdrage leveren aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en het onderhouden en verdiepen van de competenties 1 t/m 8 uit het beroepscompetentieprofiel BCP Medisch Pedicure (2019); en/of die op aantoonbare wijze ondersteunend zijn aan de zorg en verzorging van de voeten van de cliënt.

  • omgevingsbewust handelen

Activiteiten die bijdragen aan de relatie met en verbetering van de omgeving van de pedicure, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne, dit zowel op individueel, praktijk-, keten- en brancheniveau.

  • reflectie

Activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele en collectieve groei en ontplooiing van de pedicure en/of de branche.

  • ondernemerschap

Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van de professionele bedrijfsvoering.

Kwaliteitsregister 01-01-2021 - 31-12-2023:

Vanaf 1 januari 2021 start een nieuwe accreditatieperiode met een nieuw accreditatiereglement. Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. 

                                 Binnen de missie en visie van ProCert staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal.

Voor de periode 2021-2023 geldt een minimum aantal te behalen punten van 24 voor een Medisch Pedicure, voor de Pedicure DV/RV èn voor de Pedicure DV of RV. Voor wat betreft de inspanningsverplichting komt dit neer op 8 uren per jaar. ProCert stimuleert haar geregistreerden om de punten verdeeld over de periode te behalen. 

In het schema hieronder is te zien in welke domeinen verplicht punten moeten worden behaald.

          

Alle gestelde eisen voor de periode van 2021 - 2023 zijn opgesteld in het ProCert Registratiereglement 2021-2023.

overzicht pediroda accreditatiecursussen 2022

N.B. Voor dezelfde bij- en nascholingsactiviteit worden per KRP-geregistreerde slechts éénmaal accreditatiepunten verstrekt (ook als de cursus in verschillende accreditatieperiodes werd gevolgd).