Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Pediroda en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier. Opleidingsinstituut Pediroda werkt conform de regelgeving van de AVG

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

 1. Het opleidingsinstituut: PediRoda te Almelo.
 2. De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen.
 3. De studiegids of website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
 5. Examen: een officiële toets, waardoor een (deel van een) opleiding wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn: theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment.
 6. Vertrouwelijkheid: alle door cursist beschikbare gestelde informatie, zoals personalia, financiële gegevens alsmede alles wat gedurende de opleiding wordt medegedeeld aan medewerkers of docentes van Pediroda, zal als vertrouwelijk worden beschouwd en als zodanig worden behandeld.

2. DE OPLEIDING

 1. De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding, waarvoor een examen mogelijk is, is afgestemd op de eisen van de examen afnemende instantie. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.
 2. Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website.
 3. De duur van de basisopleiding Pedicure ligt tussen de 12 maanden en de 14 maanden, afhankelijk van uw examenuitslagen. De duur van de volledige opleiding Medisch Pedicure ligt rond de 15 maanden.
 4. De opleiding Medisch pedicure geschiedt volgens een Persoonlijk Opleidings Plan dat de Pediroda adviseurs samen met u opstellen.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSIST

 1. De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 2. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.
 3. Nadat het inschrijfgeld door Pediroda is ontvangen, heeft een cursist recht op een studieplaats basisopleiding pedicure of opleiding medisch pedicure.

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

 1. Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.
 2. Examengeld: kosten welke verband houden met het afleggen van een examen. Indien de cursist zich heeft aangemeld voor een examen is het volledige examengeld altijd bij vooruitbetaling en wordt geïncasseerd door het exameninstituut.
 3. Het lesgeld is exclusief de kosten voor boeken en overige leermiddelen en exclusief inschrijfgeld. Deze kosten worden apart vermeld op de website.
 4. Alle genoemden bedragen zijn vrijgesteld van B.T.W. (9% op de boeken)
 5. Reclamaties binnen 14 dagen na factuurdatum

5. BETALING VAN HET LESGELD

 1. Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
 2. Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden.
 3. Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
 4. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie art. 7.f) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN EEN OPLEIDING/CURSUS

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

 1. Annulering geschiedt middels een aangetekend schrijven.
 2. Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
 3. Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
 4. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
 5. Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.
 6. Bij onvoldoende deelname zal door Pediroda de opleiding worden geannuleerd. Elke reeds ingeschreven cursist ontvangt hierover onverwijld bericht. Reeds betaalde gelden worden onverwijld terug betaald aan cursist.
 7. Op alle inschrijvingen is een bedenk tijd van 14 dagen van toepassing. Tenzij de inschrijving geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of opleiding.
 8.  Indien de uitnodiging van een studiedag, cursus of workshop is verzonden naar cursist, zijn de artikelen 6 B. en 6 C. niet meer van toepassing en is het gehele cursus geld verschuldigd.
 9. Indien een cursus/workshop wegens onvoorziene omstandigheden of van buiten komend onheil, geen doorgang kan vinden, zal Pediroda u meerdere alternatieve les data aanbieden. Deze data zullen zo ver vooruit worden gepland dat u hierdoor niet in de problemen gaat komen met uw eigen agenda. Derhalve zal geen restitutie van reeds betaalde lesgelden plaatsvinden. U houdt recht op deze les. 

7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Met uitzondering van overeenkomsten die zijn afgesloten binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of opleiding. In dat geval is art. 6 D van deze voorwaarden van toepassing.
 3. De cursist heeft in geval van ontbinding overeenkomstig lid b recht op kosteloze terugbetaling van wat hij/zij al heeft betaald. Het opleidingsinstituut betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 4. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid b bestaat, als het onderwijs door het opleidingsinstituut met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien werkdagen is verstreken. In dat geval is art. 6 D van deze voorwaarden van toepassing.
 5. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
 6. Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.
 7. Voor het volgen van 'losse' cursussen geldt dat na het versturen van de uitnodigingsbrief het niet meer mogelijk is om de cursus kostenloos te annuleren. Bij annulering zijn wij genoodzaakt om het volledige cursusbedrag in rekening te brengen.

8. INVORDERING VAN HET LESGELD

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.


9. MATERIALEN / COPYRIGHT

Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist. Materialen die benodigd zijn voor de opleiding medisch pedicure, worden door de cursist zelf aangeschaft. Pediroda verstrekt hiervoor een materialenlijst aan cursist. Deze materialenlijst wordt meegezonden met de factuur en de uitnodiging.

Alle copyright op het ter beschikking gestelde lesmateriaal berust bij Pediroda.


10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
 3. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.
 4. Tijdens de opleiding vallen cursisten en hun modellen onder de Wettelijk Aansprakelijkheids verzekering van Pediroda, zolang deze zich bevinden in één van de opleidingslocaties van Pediroda en onder direct toezicht van één van de docentes van Pediroda.

11. LESTIJDEN EN PLAATS

 1. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.
 2. Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.
 3. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld en zo veel mogelijk aan het begin van de opleiding bekendgemaakt. Docentes van Pediroda mogen in overleg met en na goedvinden van hun cursisten, afwijken van de geplande vakantiedata. Voorwaarde is dat het aantal contacturen niet minder wordt.
 4. De basisopleiding pedicure eindigt na 42 lessen. Extra lessen kunnen door cursist worden ingekocht.
 5. Pediroda biedt de mogelijkheid in uitzonderlijke gevallen zoals ziekte of zwangerschap etc., de cursus/opleiding tussentijds te onderbreken en in een later stadium weer op te pakken. Zulks binnen de mogelijkheden die aanwezig zijn.

12. EXTRA LESSEN VOOR EEN HEREXAMEN

Indien een cursist voor een examen is afgewezen zal het opleidingsinstituut voor het volgen van herhalingslessen kosten aan de cursist in rekening brengen. De cursist dient deze kosten te voldoen, alvorens de extra lessen aanvangen. Het staat cursisten vrij deel te nemen aan deze extra lessen. Betaling van de extra kosten geschiedt alleen als men zich inschrijft voor en deelneemt aan deze extra lessen.


13. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.


14. HUISREGELS

 1. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
 2. De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.
 3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut.
 4. De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de praktijk leslokalen.
 5. Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

15. KLACHTEN

Pediroda heeft een klachtenregeling. Deze klachtenregeling staat vermeld op de website van Pediroda. De klachtenregeling omschrijft het klachtenprotocol . Klik  -HIER-  voor de klachtenprocedure.


16. VOLLEDIGHEID

Daar waar deze Algemene Voorwaarden niet toepasbaar zijn, beslist de directie.