Klachtenprocedure

Klachtenprocedure:

 • Alvorens een schriftelijke klacht in te dienen bij Pediroda, zal Klager zich per mail of telefoon wenden tot de directie van Pediroda, om de klacht kenbaar te maken en te bespreken. Op dat moment zal Pediroda met een eerste reactie komen en kan klager beoordelen of een schriftelijke klacht nog aan de orde is.
 • Eenvoudige klachten en opmerkingen kunnen ten allen tijde via het, na elke les uitgereikte evaluatieformulier, kenbaar worden gemaakt. Deze vallen echter buiten de officiële klachtenprocedure en worden als normaal opbouwend gelezen en in redelijke termijn afgehandeld.
 • Officiële klachten worden door cursisten schriftelijk en ondertekend kenbaar gemaakt. Dit geschiedt middels aangetekend schrijven gericht aan de directeur van het opleidingsinstituut Pediroda.
 • Na ontvangst van de klacht, ontvangt klager een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht, ontvangt klager een eerste schriftelijke inhoudelijke reactie.
 • De klacht wordt binnen 4 weken na ontvangst, afgehandeld. Indien deze termijn niet wordt gehaald zal klager hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
 • Alle klachten worden naar “beste eer en geweten” afgehandeld. Pediroda zal zich steeds tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te slechten.
 • Indien partijen niet tot overeenstemming komen, kan klager de klacht ter beoordeling voorleggen aan de geschillencommissie van de Vereniging Opleiders Uiterlijke Verzorging, het V.O.U.V.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 • Het oordeel van deze geschillencommissie zal voor beide partijen bindend zijn.
 • Klachten blijven drie jaar geregistreerd staan.
 • Anonieme schriftelijke klachten worden niet in behandeling genomen.